Zgodność etykiety GHS dla szkół i uczelni wyższych

image

PRACA Z CHEMIKALIAMI W SZKOŁACH I UCZELNIACH WYŻSZYCH

Wszystkie substancje chemiczne używane w laboratoriach w Wielkiej Brytanii muszą być oznakowane zgodnie z przepisami Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS). Szkoły i uczelnie nie są wyjątkiem i to one są odpowiedzialne za zapewnienie, że etykiety chemikaliów w całej instytucji są zgodne z przepisami - niezależnie od tego, czy są to etykiety na butelkach i słoikach w laboratorium chemicznym, czy też butelki z rozpylaczem zawierające zdekantowane środki czyszczące. Dotyczy to zarówno szkół publicznych jak i prywatnych.

Wszyscy administratorzy szkół powinni rozumieć system GHS i wiedzieć, że przepisy te zostały ustanowione przez ONZ w celu stworzenia jednolitego systemu identyfikacji i informowania o niebezpiecznych substancjach chemicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo obiektom i ich pracownikom.

ROZPORZĄDZENIE GHS/CLP

Globalnie Zharmonizowany System (GHS) - to inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych mająca na celu stworzenie uniwersalnego systemu klasyfikacji chemikaliów. Został on stworzony w celu ujednolicenia wszystkich informacji fizycznych, środowiskowych oraz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych.

Standard GHS obejmuje klasyfikację chemikaliów, identyfikację niebezpiecznych chemikaliów i zapewnia, że informacje o zagrożeniach chemicznych są przekazywane w spójny sposób za pomocą standardowych etykiet i kart charakterystyki (SDS). Określa również wymagania dotyczące pakowania i transportu niebezpiecznych chemikaliów. Użytkownicy końcowi są informowani o zagrożeniach związanych z chemikaliami za pomocą standardowych symboli i zwrotów.

GHS jest wdrażany w UE poprzez przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - CLP. Rozporządzenie CLP weszło w życie 20 stycznia 2009 roku, a termin pełnego wdrożenia upłynął 1 czerwca 2017 roku. Rozporządzenie CLP zastąpiło poprzednie przepisy dotyczące informacji o zagrożeniach chemicznych i pakowania (CHIP), w których czarne symbole CHIP na kwadratowym, pomarańczowym tle zostały zastąpione piktogramami GHS, w których czarne symbole są umieszczone w rombach z czerwoną obwódką.

PIKTOGRAMY GHS (GHS PICTOGRAMS)

Każdy piktogram GHS symbolizuje potencjalne zagrożenie. Informują one o niebezpieczeństwach związanych z określonymi substancjami chemicznymi i pomagają użytkownikom podjąć środki ostrożności.

GHS01 MATERIAŁ WYBUCHOWY

 • Materiały wybuchowe
 • Materiały samoreaktywne
 • Nadtlenki organiczne

GHS02 ŁATWOPALNE

 • Materiały łatwopalne
 • Pirofory
 • Samonagrzewające się
 • Emitują łatwopalny gaz
 • Materiały samoreaktywne
 • Nadtlenek organiczny

GHS03 UTLENIAJĄCE

 • Utleniacze

GHS04 GAZ POD CIŚNIENIEM

 • Gazy pod ciśnieniem

GHS05 ŻRĄCE

 • Korozja/oparzenia skóry
 • Uszkodzenie oczu
 • Działanie żrące na metale

GHS06 OSTRA TOKSYCZNOŚĆ

 • Toksyczność ostra (śmiertelna lub toksyczna)

GHS07 ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA/SZKODLIWY DLA WARSTWY OZONOWEJ

 • Działa drażniąco (na skórę i oczy)
 • Działanie uczulające na skórę
 • Toksyczność ostra
 • Działanie narkotyczne
 • Działa drażniąco na drogi oddechowe
 • Działa szkodliwie na warstwę ozonową

GHS08 POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

 • Rakotwórcze
 • Mutagenność
 • Toksyczność reprodukcyjna
 • Działanie uczulające na drogi oddechowe
 • Toksyczność dla narządów docelowych
 • Toksyczność przy aspiracji

GHS09 ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Toksyczność dla organizmów wodnych

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI Z GHS

 • Etykiety. Na każdej etykiecie GHS wymagane jest umieszczenie sześciu elementów danych: Nazwa lub identyfikator produktu; Słowo sygnalizacyjne; Symbol(e) piktogramu GHS; Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia; Zwroty wskazujące środki ostrożności; oraz Informacje o dostawcy. Mieszaniny muszą być opatrzone
 • Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych (SDS) - Usunięto słowo "materiał" i są one teraz znane po prostu jako Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych. Muszą one zawierać 16 zestawów nagłówków;
  1. Identyfikacja
  2. Identyfikację zagrożenia(-ń)
  3. Skład/informację o składnikach
  4. Środki pierwszej pomocy
  5. Środki gaśnicze
  6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
  7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
  8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
  9. Właściwości fizyczne i chemiczne
  10. Stabilność i reaktywność
  11. Informacje toksykologiczne
  12. Informacje ekologiczne
  13. Uwagi dotyczące utylizacji
  14. Informacje o transporcie
  15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
  16. Inne informacje

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej UNECE.

 • Szkolenie pracowników. Szkoły są zobowiązane do przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów GHS, zwłaszcza w zakresie czytania kart charakterystyki i etykiet substancji chemicznych. Pracownicy powinni dobrze rozumieć piktogramy GHS i być w stanie wyjaśnić, co każdy z nich oznacza.
 • Oznakujcie wszystkie pojemniki wtórne. Jeśli substancja chemiczna jest dostarczana do szkoły z etykietą GHS, musi być ona zachowana. Jeśli substancja chemiczna jest przenoszona do pojemnika wtórnego, takiego jak zbiornik lub butelka z rozpylaczem, który pozostaje w miejscu pracy, musi być oznaczony informacjami z oryginalnej etykiety transportowej GHS lub karty charakterystyki. Dotyczy to również środków czyszczących - ponieważ do utrzymania szkół i uczelni używa się dużej ilości środków czyszczących, niektóre z chemikaliów są kupowane luzem i przelewane do mniejszych pojemników - te muszą być odpowiednio oznakowane zgodnie z wymogami GHS.
 • Najprostszym sposobem na zapewnienie zgodności z GHS jest posiadanie dobrych praktyk zarządzania chemikaliami;
  1. Zróbcie inwentaryzację WSZYSTKICH swoich zapasów chemicznych. Pozwoli to zorientować się, co może wymagać nowych etykiet i kart charakterystyki.
  2. Zidentyfikuj i zdecyduj, co zrobić z nieaktywnymi lub niechcianymi chemikaliami (np. utylizacja za pośrednictwem licencjonowanego wykonawcy odpadów).
  3. Sprawdź, czy Twój dostawca jest zgodny z GHS.
  4. Upewnij się, że wszystkie etykiety i karty charakterystyki są aktualne - wszystkie niebezpieczne chemikalia, stare i nowe, wymagają kart charakterystyki zgodnych z GHS. Skontaktuj się z producentem/dostawcą, aby uzyskać taką kartę dla każdego nowego środka chemicznego.
  5. Przeniesione, zdekantowane/rozcieńczone chemikalia muszą być ponownie oznakowane w formacie GHS.
  6. Upewnij się, że pracownicy i studenci są przeszkoleni i poinformuj o zmianach GHS w całej szkole. Zaplanuj szkolenie uświadamiające/odświeżające i upewnij się, że nowi pracownicy/studenci są również przeszkoleni.
  7. Uaktualnić dokumentację chemiczną, aby odzwierciedlała zmiany GHS, w tym rejestr niebezpiecznych substancji chemicznych i Plan Reagowania Kryzysowego.