Co to jest karta charakterystyki?

image

Karta charakterystyki dostarcza szczegółowych informacji o mieszaninie chemicznej lub substancji. Jest ona wymagana przez prawo w przypadku niektórych substancji chemicznych (patrz poniżej). Przepisy międzynarodowe określają dokładną strukturę i zawartość karty.

Jaka jest różnica między kartą MSDS a SDS?

Przyjmując pewne uproszczenie, można przyjąć, że karta MSDS (skrót od "Material Safety Data Sheet") była pierwowzorem dla karty SDS ("Safety Data Sheet") używanej obecnie w UE. Format dokumentu SDS i informacje w nim zawarte zostały ustandaryzowane przez międzynarodowe przepisy. Wiele źródeł nadal używa terminu MSDS, ale obecnie jest on używany przez wielu. Jedyną legalną formą dokumentu w UE jest SDS.

Jakie przepisy regulują zawartość i stosowanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Podobnie jak w pozostałych krajach UE, w Polsce istnieje obowiązek sporządzania kart charakterystyki substancji niebezpiecznej dla mieszanin/substancji niebezpiecznych. Wynika to z art. 31 rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Załącznik II do rozporządzenia REACH określa format karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Pierwsza wersja rozporządzenia REACH została opublikowana w 2006 roku. Kolejne nowelizacje wymagają od dostawców dostosowania swoich dokumentów do aktualnych przepisów w terminie określonym przez nowelizację.

Wraz z rozporządzeniem CLP i rozporządzeniem REACH do prawa europejskiego został wdrożony GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania). Znacznie poprawiło to komunikację w świecie chemicznym. Dowiedz się więcej o kartach charakterystyki substancji chemicznej na https://consultchem.pl/karty-charakterystyki.html

Jakie produkty są zobowiązane do posiadania karty charakterystyki (SDS)?

Rozporządzenie REACH jasno określa, które produkty muszą posiadać karty charakterystyki. Należą do nich substancje i mieszaniny budzące obawy, czyli These include substances and mixtures of concern, i.e. substances and mixtures that have been classified according to the CLP Regulation.

Istnieją pewne mieszaniny, których nie można zaklasyfikować zgodnie z rozporządzeniem CLP, ale które wymagają sporządzenia kart charakterystyki lub udostępnienia ich na żądanie. Dotyczy to wszystkich sytuacji określonych w Art. 31 ust. 3, co jest dodatkowo wyjaśnione w wytycznych ECHA dotyczących sporządzania kart charakterystyki.

Karta charakterystyki substancji chemicznej

Co powinna zawierać karta charakterystyki?

Załącznik II do rozporządzenia REACH określa format karty charakterystyki. Struktura dokumentu nie może być zmieniana. Każda karta charakterystyki składa się z 16 sekcji. Zawierają one datę sporządzenia, wszelkie aktualizacje oraz numer wersji.

Każda sekcja kart charakterystyki zawiera informacje o:

 • Identyfikacji substancji/mieszaniny, identyfikacji firmy i zastosowania produktu.
 • Zagrożeniach stwarzanych przez substancję/mieszaninę oraz klasyfikacji i oznakowaniu zgodnie z rozporządzeniem CLP.
 • Skład substancji/mieszaniny
 • Środki pierwszej pomocy
 • postępowanie w przypadku pożaru,
 • Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 • Postępowanie z mieszaninami i substancjami oraz ich magazynowanie
 • Środki ochrony indywidualnej i parametry kontroli
 • Właściwości chemiczne i fizyczne produktu.
 • Stabilność i reaktywność
 • Toksyczność dla zdrowia ludzkiego
 • informacje o środowisku,
 • Postępowanie z odpadami
 • transport,
 • Przepisy prawne dotyczące substancji/mieszaniny
 • Dane dodatkowe.

Nie można pozostawić żadnej z obowiązkowych sekcji karty charakterystyki substancji niebezpiecznej niewypełnionej. W razie potrzeby można wskazać niedostępność niektórych danych wraz z uzasadnieniem. Informacje zawarte w SDS muszą być jasne i zwięzłe.

Dodatek do karty charakterystyki powinien zawierać scenariusze narażenia dla zastosowań zidentyfikowanych, gdy dla danej substancji wymagany jest przegląd bezpieczeństwa chemicznego (CSR). Scenariusze narażenia to warunki operacyjne i strategie zarządzania ryzykiem, które powinny być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Kto przygotowuje/dostarcza karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
Dostawca substancji/mieszaniny jest odpowiedzialny za dostarczenie karty charakterystyki. W praktyce dokument ten musi być przygotowany przez wykwalifikowane osoby posiadające szeroką wiedzę na temat produktu, występujących zagrożeń i przepisów prawnych. Zadanie to może być wykonane przez pracowników firmy lub zlecone ekspertom lub firmom zewnętrznym.

Karta charakterystyki musi być przekazana odbiorcy:

 • Najpóźniejsza data wprowadzenia substancji/mieszanki do obrotu.
 • W formie pisemnej lub elektronicznej.
 • W języku urzędowym kraju, w którym produkt jest wprowadzany do sprzedaży.

SDS ważne w przemyśle i handlu

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej została wprowadzona w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem i stosowaniem substancji i kombinacji chemicznych, które zostały sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie dla środowiska lub zdrowia. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej przedstawia możliwe zastosowania substancji/mieszaniny oraz warunki pracy.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych skierowane są wyłącznie do osób wykonujących czynności zawodowe, które wiążą się z wykorzystaniem danego materiału. Pracodawca jest odpowiedzialny za przekazanie informacji zawartych w SDS w sposób umożliwiający zarządzanie ryzykiem w danym miejscu pracy. Dostęp do karty charakterystyki substancji niebezpiecznej powinni mieć wszyscy pracownicy, którzy są narażeni na działanie substancji chemicznych. W przypadku substancji niebezpiecznych wymagane jest posiadanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Dzięki temu praca staje się nielegalna i nieuprawniona.

Rzetelna i dobrze przygotowana karta charakterystyki substancji niebezpiecznej może pomóc w stworzeniu bezpiecznych warunków pracy z chemikaliami oraz w wyborze odpowiednich środków ochrony zdrowia i środowiska. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej opisuje, jak dostosować postępowanie z chemikaliami, aby zapobiec wypadkom zagrażającym życiu lub katastrofom ekologicznym. Chroni to dobro pracowników i mienie.

SDS powinna być dokładnie przeczytana, aby potwierdzić, że firma posiada odpowiednie środki i warunki bezpieczeństwa, takie jak sprzęt przeciwpożarowy. Można ją również wykorzystać do pomocy lekarzom w razie nagłego wypadku.

Karty charakterystyki są niezbędne dla każdej firmy, która używa niebezpiecznych substancji chemicznych lub mieszanin w swojej działalności. Dowiedz się więcej o etykietowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych.