Rozporządzenie UE: Unikatowy identyfikator wzoru (UFI) Wkrótce Obowiązkowe

image

Unikalny identyfikator formuły (UFI) będzie wkrótce wymagany przez prawo na etykietach produktów sklasyfikowanych ze względu na zagrożenie zdrowotne lub fizyczne.

Szesnastocyfrowy kod ma pomóc ośrodkom zatruć w dokładnej identyfikacji substancji chemicznych uczestniczących w zdarzeniu i zapewnieniu odpowiedniej porady medycznej.

Przykładowa etykieta produktu z unikalnym identyfikatorem formuły (UFI) na dole, tuż nad kodem kreskowym

Obowiązek przemysłowy został wprowadzony w załączniku VIII do rozporządzenia CLP, które dostosowuje unijny system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin do Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS).

Najbliższe wymogi mają zastosowanie do importerów i dalszych użytkowników, którzy wprowadzają do obrotu niebezpieczne mieszaniny. Obowiązkowe będzie składanie zgłoszeń zawierających określone szczegóły dotyczące produktu (nazwa handlowa, kategoria produktu, skład, barwa, opakowanie, informacje toksykologiczne), jak również UFI, do wyznaczonych organów, takich jak ośrodki zatruć.

Jak stworzyć kod UFI

Unikalny identyfikator wzoru to kod alfanumeryczny składający się z 16 liter i cyfr podzielonych myślnikami na 4 części. Oznaczenie musi być wyraźnie widoczne i czytelne na etykiecie.

W celu utworzenia UFI wymagany jest numer identyfikacji podatkowej VAT przedsiębiorstwa (lub "klucz przedsiębiorstwa") oraz numer receptury specyficznej dla danej mieszanki. Ten ostatni może na przykład być wewnętrznym kodem sformułowania, o ile jest on wyłącznie cyfrowy i mieści się w zakresie od 0 do 268 435 255. W przeciwnym razie, nowe numery muszą być nadane w odpowiednim formacie.

Dzięki tym danym można łatwo utworzyć UFI za pomocą narzędzia do generowania UFI Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Firmy nieposiadające numeru identyfikacyjnego VAT mogą tam również poprosić o klucz firmowy.

Ważna wskazówka: Tylko produkty o tym samym składzie mieszaniny mogą być oznaczone i przypisane do tego samego UFI.

Kiedy zacząć od etykietowania UFI

Załącznik do rozporządzenia CLP wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. W zależności od produktu, następujące okresy przejściowe mają zastosowanie do składania wniosków i etykietowania UFI:

  • do dnia 1 stycznia 2020 r. dla wszystkich nowych mieszanin przeznaczonych do użytku przez konsumentów do dnia 1 stycznia 2021 r. dla wszystkich nowych mieszanin przeznaczonych do użytku profesjonalnego do dnia 1 stycznia 2024 r. dla wszystkich nowych mieszanin przeznaczonych do użytku przemysłowego do dnia 1 stycznia 2025 r. dla mieszanin już wprowadzonych do obrotu i zgłoszonych na mocy prawodawstwa krajowego

Firmy powinny jak najszybciej rozpocząć planowanie wszystkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia pełnej zgodności przed upływem terminów.

Istniejące już na rynku produkty mogą korzystać z okresu przejściowego do 1 stycznia 2025 r. - jeżeli dane dotyczące produktu i karty charakterystyki zostaną zarejestrowane w odpowiednim centrum toksykologicznym dla każdego państwa członkowskiego UE, do którego produkt będzie sprzedawany do stycznia 2020 r. - w przeciwnym razie zastosowanie będą miały powyższe terminy. Daje to więcej czasu na stworzenie UFI i dodanie go do etykiet.

Po utworzeniu 16-znakowych alfanumerycznych kodów UFI, muszą one zostać wydrukowane na etykiecie wszystkich produktów zawierających niebezpieczne mieszaniny w odpowiednim terminie.

Jakie są zasady dodawania kodów UFI do produktów?

Akronim "UFI" musi być napisany wielkimi literami, a po nim musi następować 16-znakowy kod alfanumeryczny. Chociaż nie określono żadnych szczególnych wymogów, takich jak wymagania dotyczące rodzaju czcionki lub rozmiaru, UFI musi być wyraźnie widoczny i czytelny na etykiecie produktu.

Ze względu na duże zróżnicowanie rozmiarów etykiet oraz inne elementy etykiety konkurujące o miejsce, UFI powinien być umieszczony w taki sposób, aby można go było łatwo zlokalizować, na przykład w pobliżu piktogramów ostrzegawczych. Należy określić, w jaki sposób najlepiej drukować UFI, aby zapewnić jego dobrą widoczność.

Produkty nieobjęte zakresem rozporządzenia:

  • Gazy pod ciśnieniemMieszaniny do badań naukowych (lub zorientowanych na produkt i proces) i rozwojowych Materiały wybuchowe (niestabilne materiały wybuchowe)

Wymagania Zjednoczonego Królestwa

Nadal nie jest jasne, czy i w jaki sposób przepisy dotyczące substancji chemicznych, w tym załącznik VIII, będą miały zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa po jego wycofaniu z UE. Będą one jednak nadal miały zastosowanie do sprzedaży we wszystkich pozostałych państwach członkowskich UE.

Należy dowiedzieć się, jakie są Państwa obowiązki i w jaki sposób mogą one wpłynąć na Państwa działalność.