CEFIC: Termin Powiadomienia Centrum Zatruć CLP "niemożliwy" do dotrzymania

image

Według CEFIC (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego) opóźnienia i nierozwiązane kwestie oznaczają, że dostarczenie przez Komisję Europejską narzędzi informatycznych niezbędnych do dotrzymania terminu 1 stycznia 2020 r. w zakresie zharmonizowanych informacji dotyczących reagowania w nagłych wypadkach (centra zatruć) będzie "niemożliwe".

Termin ten jest objęty załącznikiem VIII do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP), zgodnie z którym importerzy i dalsi użytkownicy są zobowiązani do powiadomienia wyznaczonych organów krajowych o wprowadzeniu do obrotu substancji niebezpiecznych, w szczególności przeznaczonych dla konsumentów, przed upływem tego terminu.

Podczas ostatnich spotkań właściwych organów ds. REACH i CLP, stowarzyszenia handlowe i państwa członkowskie zgłaszały uwagi na temat wymagań. Po spotkaniu 12 czerwca opublikowano dokument, w którym Cefic stwierdził, że w ciągu 18 miesięcy Komisja nie będzie w stanie "dostarczyć wyników do wysokiej jakości studium wykonalności" i rozwiązać "bardzo ważnych kwestii".

Badanie wykonalności zostało rozpoczęte wkrótce po opublikowaniu dokumentu przez Cefic i ma na celu rozwianie obaw zainteresowanych stron dotyczących praktycznych aspektów nowych wymogów w zakresie przekazywania informacji. Trwające rok badanie ma skupić się na gałęziach przemysłu o złożonych materiałach wejściowych i łańcuchach dostaw oraz zaproponować rozwiązania poruszonych problemów. Wyniki okresowe zostaną omówione na początku 2019 r. w grupie sterującej badaniem i grupie doradczej zainteresowanych stron.

Cefic powiedział, że spodziewa się, iż badanie "wykaże potrzebę zmiany tekstu załącznika, aby uczynić go wykonalnym". Dodano, że postępy w zakresie portalu notyfikacyjnego Echa były "powolne", a decyzja o opracowaniu bazy danych agencji jest "nadal otwarta".

Organizacja branżowa stwierdziła również, że czas przeznaczony na opracowanie formatu powiadomienia o ośrodkach zatruć (PCN) oraz opóźnienia, jakie dotknęły projekty pilotażowe, sprawiają, że proponowane terminy są nierealistyczne dla tak złożonego projektu. Przemysł, powiedział, będzie musiał poświęcić "znaczne zasoby", aby spełnić wymagania załącznika VIII i dlatego "nie może zaakceptować" stosowania "zbyt skomplikowanych" narzędzi.

Cefic uważa, że niemożliwe byłoby dla firm przygotowanie się do zgodności przy takiej ilości niepewności co do podstawowych cech.

Termin zgłoszenia dla firm wprowadzających na rynek substancje do użytku profesjonalnego upływa 1 stycznia 2021 r., a do użytku przemysłowego - 2024 r.

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Według doniesień niektóre państwa członkowskie rozważają możliwość prowadzenia własnej bazy danych w przypadku, gdyby Echa nie posiadała scentralizowanej bazy danych.

Państwa członkowskie przygotowują się również do włączenia wymogów krajowych, co według CEFIC uczyniłoby proces harmonizacji "całkowicie bezcelowym". Cefic zwrócił się do Komisji o przekazanie tej wiadomości państwom członkowskim, aby "zapewnić dostosowanie".