Jak poprawnie transportować materiały chemiczne?

image

Jak poprawnie transportować materiały chemiczne:


Zapewnienie bezpiecznej pracy laboratorium to jedno, ale przepisy i procesy związane z transportem materiałów niebezpiecznych są szczególnie rygorystyczne. Niezależnie od tego, jaką metodą materiały te są transportowane, ich pakowanie i transport musi być zgodny z międzynarodowymi przepisami.

Bezpieczeństwo jest w tym procesie sprawą najwyższej wagi. W tym przewodniku przedstawimy Państwu różne klasyfikacje materiałów, przepisy dotyczące materiałów i środków transportu, jak również wszelkie niezbędne szkolenia wymagane przy transporcie chemikaliów.

Rodzaje materiałów i klasyfikacje
Podczas przetwarzania, pakowania lub transportu towarów niebezpiecznych należy je prawidłowo sklasyfikować, aby wszyscy uczestnicy procesu transportu mieli świadomość potencjalnych zagrożeń.

W oparciu o ich główne zagrożenia, towary są przypisane do różnych klas numerycznych, zgodnie z dekretem ONZ, i są następujące:

 

Klasa ONZ  Towary niebezpieczne Klasyfikacja
1 Materiały wybuchowe Wybuchowy
2 Gazy Gaz łatwopalny; gaz niepalny, nietoksyczny
3 Płyny łatwopalne Łatwopalna ciecz
4 Substancje stałe łatwopalne Substancja stała łatwopalna; substancja samozapalna; substancja wydzielająca gaz palny w zetknięciu z wodą.
5 utleniacze i nadtlenki organiczne Substancja utleniająca; nadtlenek organiczny
6 Substancje toksyczne i zakaźne Substancja toksyczna; substancja zakaźna
7 Materiały radioaktywne Materiał radioaktywny
8 Substancje żrące Substancja żrąca
9 Różne substancje niebezpieczne Różne substancje niebezpieczne

 

Przepisy dotyczące różnych materiałów i rodzajów transportu
Niezależnie od tego, czy przewozisz materiały w Polsce, czy w całej Unii Europejskiej, Twoje obowiązki prawne są zasadniczo podobne i muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami regulującymi transport drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy, morski i powietrzny.

W drodze: W przypadku transportu drogowego należy stosować się do przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, natomiast w przypadku transportu krajowego należy stosować się do przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i użytkowania ciśnieniowych urządzeń transportowych.

  • Koleją: Zarządzany zgodnie z załącznikiem C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami, transport kolejowy musi stosować się do zawartych w nim przepisów.
  • Na morzu: Podczas transportu drogą morską należy stosować się do wytycznych zawartych w Międzynarodowym Kodeksie Morskich Towarów Niebezpiecznych, który jest stosowany przez operatorów transportujących towary niebezpieczne, które muszą podróżować przez morze.
  • W powietrzu: Instrukcje Techniczne Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego to uzgodniony na szczeblu międzynarodowym zbiór przepisów, które dyktują wymagania dotyczące transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Każda osoba zajmująca się transportem materiałów drogą lotniczą musi być odpowiednio przeszkolona zgodnie z obowiązkowymi wymogami tej metody transportu, o czym będziemy mówić poniżej. Na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajduje się wybór artykułów i informacji na temat przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą, w tym linki do szkoleń w zakresie przewozu drogą lotniczą.

Wymagane szkolenie w zakresie transportu chemikaliów
Jeśli Twoja firma często zajmuje się przeładunkiem, przetwarzaniem lub transportem towarów niebezpiecznych, musisz wyznaczyć Doradcę ds. Bezpieczeństwa Towarów Niebezpiecznych zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy z 1974 roku. DGSA nie jest wymagany, jeśli przewozisz mniejsze ilości towarów niebezpiecznych niż określone w przepisach, lub jeśli Twoja firma tylko okazjonalnie zajmuje się transportem materiałów niebezpiecznych.

DGSA jest zobowiązany do monitorowania przestrzegania przez firmę przepisów regulujących transport, udzielania porad dotyczących tego rodzaju transportu oraz przygotowywania rocznych sprawozdań z działalności firmy w zakresie transportu materiałów. Są oni również odpowiedzialni za monitorowanie środków bezpieczeństwa, badanie wypadków i doradzanie w zakresie potencjalnych aspektów bezpieczeństwa transportu.

Obowiązkiem DGSA jest uzyskanie certyfikatu szkolenia zawodowego po ukończeniu właściwego szkolenia, które obejmuje zdanie egzaminu pisemnego. Kursy szkoleniowe dla DGSA są prowadzone przez niezależne podmioty i stowarzyszenia branżowe dla każdego rodzaju transportu i różnią się długością od dwóch do pięciu dni, w zależności od rodzaju transportu, którego dotyczą.

Minimalizacja ryzyka podczas transportu
Niezależnie od tego, jaki środek transportu jest używany, istnieje szereg zagrożeń, które mogą wystąpić podczas transportu, w tym uszkodzenia, kradzież, oparzenia chemiczne, pożar, wybuchy, a także wiele innych. Przed rozpoczęciem podróży należy rozważyć następujące kwestie:

Upewnij się, że duże lub ciężkie ładunki są właściwie i w odpowiedni sposób chronione.
Bardzo ważne: zapewnić równomierne rozłożenie ciężaru.
Do ochrony przewożonych towarów może być potrzebne ubezpieczenie transportowe lub morskie, które może być opłacone przez kupującego lub sprzedawcę towarów.
Na pojazdach należy umieścić odpowiednie znaki ostrzegawcze, które będą wskazywały na szeroki, długi lub niebezpieczny ładunek.
Podejmij odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na przykład, towary o wysokiej wartości powinny być śledzone za pomocą systemu śledzenia pojazdów.